Generelt

Timeshare er feriebolig på delebasis – så kort kan det siges.

Et rigtig godt og attraktivt alternativ til køb af sommerhus, hvor man ofte gældsætter sig mange år ud i fremtiden og samtidig påtager sig al vedligeholdelse og renovering.

Ved køb af timeshare hæfter du KUN for den årlige serviceafgift, som inkluderer ejendomsskat, forsikring, renovation, vand-, varme-, og elforbrug, vedligeholdelse, renoveringer, reparationer, rengøring, sengetøj, håndklæder mv..*

Med en – eller flere – timeshares, har man altid den samme lejlighed på samme tidspunkt hvert år. Køber man f.eks. lejlighed nr. 10 i uge 20, så ejer man hvert år eneretten til lejlighed nr. 10 i uge 20. Man kan selv benytte lejligheden, men man kan også låne eller leje den ud. Feriestederne kan, mod et gebyr, være behjælpelige med udlejning, hvis man ikke selv ønsker at benytte lejligheden og gerne vil have den udlejet.

Der bliver både vedligeholdt inde- og udendørsarealer, foretaget reparationer, udskiftet løsøre efter behov, der bliver gjort rent og de fleste steder også vasket sengetøj. Du skal hverken finde flere penge i budgettet eller tiden til få arbejdet gjort. Efter købet er din eneste udgift, den årlige serviceafgift, som typisk ligger i prislejet 2.000 – 5.000 pr. uge årligt, alt efter hvilken type lejlighed og hvilken periode, du vælger at købe.

Ved køb af en timeshare får du, præcis som ved køb af et sommerhus, skøde på den lejlighed i den periode du køber – der er dog enkelte feriesteder, der udsteder certifikater i stedet for skøder.

I forbindelse med købet, betaler du kontant for den ønskede timeshare – man kan ikke opnå realkreditbelåning i timeshares, men de fleste kan erhverves til en pris, hvor størstedelen kan være med.

Prislejet ligger fra 0,- kr. og op til ca. 200.000, alt efter type af lejlighed og især periode.

Udover købesummen, hæfter køber som regel for udfærdigelse af skødet/certifikatet + tinglysningsafgift. I visse tilfælde tilbyder sælger dog tillige at afholde denne udgift.

Som timeshareejer har man kun den tid, man har brug for. Man holder ferie fra det øjeblik man ankommer og kan i hele ferien nyde en nyslået græsplæne, nyklippet hæk og nypudsede ruder, uden at få sved på panden😊

*Der er dog en meget lav ejendomsværdiskat på ca. 500-800 årligt, som Skat automatisk indeholder i din skat.

*På Østersø Færgegård afregnes elforbrug efter endt benyttelse – takst fremgår af feriestedets hjemmeside.

*På Rågeleje Klit skal man enten selv medbringe sengelinned og håndklæder, eller dette kan tilkøbes særskilt.

Lovgivning

Den 23. februar 2011 trådte “Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.” i kraft. I henhold til denne har købere bl.a. krav på følgende:

 • 14 dages fortrydelsesret i hvilken periode der ikke må lægges nogen form for udbetaling eller depositum. Udnyttes fortrydelsesretten, skal der intet betales herfor.
 • Oplysning om parternes identitet og hjemsted samt nøjagtig angivelse af sælgers juridiske status.
 • Tid og sted for hver af parternes underskrivelse af aftalen.
 • Den nøjagtige karakter af den rettighed, aftalen vedrører, angivelse af betingelser for udøvelse, om rettighederne er opfyldt, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvilket betingelser, der endnu ikke er opfyldt.
 • Nøjagtig beskrivelse af ejendommen og dens beliggenhed.
 • Et skøn over det beløb, forbrugeren evt. skal betale for anvendelsen af fællesfaciliteter og fælles tjeneste-ydelser, beregningsgrundlaget for udgifter i forbindelse med forbrugerens benyttelse af den faste ejendom, lovpligtige udgifter (skatter, afgifter m.v.) og andre administrative udgifter (serviceafgift).
  Nøjagtig angivelse af, i hvilket tidsrum den rettighed, aftalen vedrører, kan udøves, og efter omstændighederne ordningens varighed; angivelse af, fra hvilken dato forbrugeren kan udnytte den rettighed, kontrakten vedrører.
 • Eventuel mulighed for at deltage i en ordning med bytning og videresalg af den rettighed, kontrakten vedrører, samt eventuelle omkostninger, hvis sælger eller en af denne i aftalen udpeget tredjemand varetager denne ordning.
 • Oplysning om, til hvem klager i forbindelse med brugen af timesharen kan rettes.
 • De fælles tjenesteydelser (herunder belysning, vand, varme, vedligeholdelse, renovation), som forbrugeren har adgang til, og vilkår herfor.
 • Principperne for vedligeholdelse og reparation samt administration og drift af ejendommen.
 • Oplysning om, hvor langt der er fra den faste ejendom til offentlige transportmidler.
  Angivelse af, at erhvervelse ikke vil være forbundet med omkostninger, byrder eller forpligtelser for forbrugeren udover, hvad der er angivet i aftalen.
 • Køber kan træde tilbage fra (fortryde) aftale om køb ved at give mundtlig eller skriftlig underretning herom til ejendomsmægleren senest 14 kalenderdage efter aftalens indgåelse. Såfremt underretningen er skriftlig, anses fristen for overholdt, hvis underretningen herom er afsendt inden fristens udløb.
 • Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag. Såfremt køber i købsaftalen ikke har modtaget oplysning som nævnt i loven, kan køber gøre ovennævnte fortrydelsesret gældende, på betingelse af at køber giver mundtlig eller skriftlig underretning herom til ejendomsmægleren, senest tre måneder og 14 dage efter aftalens indgåelse, dog senest 14 dage efter den dag, hvor skriftlig meddelelse med de manglende oplysninger er kommet frem til køber.